Övriga utbildningar

Klicka på ”plus-tecknet” för att se kurserna

Ställningsbygg 9 meter

Utbildningen syftar till att öka medvetenheten hos arbetstagare vid arbete så att en trygg arbetsmiljö erhålls och motverka ohälsa och olycksfall vid arbete med ställningar och väderskydd.

Utbildningen omfattar kompetenskrav för arbete med ställningsbyggnad upp till 9 meter och följer AFS 2013:4

Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter.

Produktkrav och användarkrav.

Kontroll och riskbedömning. Ställningens konstruktion. Väderskydd.

Handhavande av olika typer ställning såsom byggnadsställning, fasadställning, modulställning, rörställning, träställning, rullställning, systemställning, lättmetalställning, ramställning, konsolställning, takfotställning och hantverkarställning.

Åtgärder före byggnation, markförhållanden. Behörighetskrav. Arbetsplan för uppförande, användning och nedmontering. Kontroll och tillträdeskrav.

Ergonomi, arbetet ska kunna utföras med lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser.

Kursen avslutas med kunskapsprov.

Kursen hålls fortlöpande
Ta kontakt för mer info
Mobila arbetsplattformar Lift/Skylift
Utbildningen syftar till att öka medvetenheten hos arbetstagare vid arbete så att en trygg arbetsmiljö erhålls.

Utbildning omfattar kompetenskrav för användning av mobila arbetsplattformar enl. AFS 1993:3, 2006:6 samt SS- ISO 18878:2013 riktlinjer

Tillämpningsområde, krav på kunskap och allmänna säkerhetsbestämmelser.

Riskbedömning vid arbetssituationer och markförhållanden.

Underhåll och kontroll av liftar. Personlig skyddsutrustning.

Olika arbetsmoment på hög höjd.

Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov.

Kursen hålls fortlöpande

Ta kontakt för mer info

Arbete på hög höjd / Fallskydd
Utbildningen syftar till att öka medvetenheten hos arbetstagare vid arbete så att en trygg arbetsmiljö erhålls.

Utbildningen omfattar kompetenskrav för arbete på höjd och räddning, evakuering AFS 2001:3, AFS 2006:6, AFS 1999:3, EU-direktiv 89/656/EEC.

Lagar och bestämmelser, krav på kunskap.

Allmänna säkerhetsbestämmelser, fallskydd och komponenter.

Riskbedömning vid olika arbetssituationer samt de vanligaste olyckorna i byggbranschen vid arbete på höga höjder.

Krav på produkter, fallskyddssystem, selar samt besiktning och räddningssystem.

Kontroll och skötsel av säkerhetsutrustning. Personlig skyddsutrustning och användandet av sådan.

Ta på sele på ett korrekt sätt. Olika arbetsmoment på hög höjd.

Ergonomi och grundläggande arbetsteknik. Bestämmelser om straff och sanktionsavgifter.

Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov.

Kursen hålls fortlöpande

Ta kontakt för mer info

Traverskran

Utbildningen syftar till att öka medvetenheten hos arbetstagare vid arbete så att en trygg arbetsmiljö erhålls.

Utbildningen omfattar kompetenskrav för arbete med Traverskran och Säkra lyft enl. AFS 2006:6, SS-ISO 23853:206 – AFS 2008:3 – AFS 1982:3.

Kontroll och riskbedömning. Traversens konstruktion.

Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter.

Olika typer av lyftanordningar och lyftredskap, handhavande av dessa.

Planering av lyft, lastviktsfördelning och manövrering. Personlyft.

Säkerhetsregler för lasthantering. Signaler och tecken.

Åtgärder före och efter körning.

Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov.

Kursen hålls fortlöpande

Ta kontakt för mer info

Säkra lyft

Utbildningen syftar till att öka medvetenheten hos arbetstagare vid arbete så att en trygg arbetsmiljö erhålls.

Utbildningen omfattar kompetenskrav för användning av lyftanordningar och lyftredskap enl. AFS 2006:6.

Kontroll och riskbedömning.

Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter.

Olika typer av lyftanordningar och lyftredskap, handhavande av dessa.

Planering av lyft, lastviktsfördelning.

Säkerhetsregler för lasthantering. Signaler och tecken.

Åtgärder före och efter lyft.

Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov.

Kursen hålls löpande
Ta kontakt för mer info
L-ABC, HLR-D, Brand

Första hjälpen och krisstöd på arbetsplatser är reglerat i AFS 1999:7.

“Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.” Utbildningen innefattar de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling.

Beredskap och rutiner, utrustning för första hjälpen och hjälpmedel.

Information och utbildning. Riskbedömning. Kunskaper och rutiner om krisstöd.

Praktiska övningar med första hjälpen samt hjärt- och lungräddning. Genomgång av hjärtstartare.

Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov.

Kursen hålls fortlöpande
Ta kontakt för mer info
Motorkap

Utbildningen omfattar kompetenskrav för användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4. Allmänna säkerhetsbestämmelser och arbetsmiljöregler, regler vid allmänt- och ensamarbete. Riskbedömning vid olika arbetssituationer. Krav på produkter och tekniska krav. Underhåll och kontroll av motorkapens konstruktion. Hantering och skötsel av personlig säkerhetsutrustning och användandet av sådan. Olika arbetsmoment och teknik som ingår vid motorkapning. Säker hantering av motorkap. Kännedom om hur man hanterar olika material. Risker med motorkap: kast av maskin, skivexlosion, kvartsdamm. Ergonomi och grundläggande arbetsteknik. Att välja rätt kapskiva inför kapning. Kapning av betong/plattor/sten/asfallt. Kapning i armerad betong. Bestämmelser om straff och sanktionsavgifter. Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov.

Kursen hålls fortlöpande

Ta kontakt för mer information